Wednesday, 01/12/2021 - 03:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Phúc Lương

Thực hiện Công văn số 2120/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Thực hiện Công văn số 2120/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG TH PHÚC LƯƠNG

Số: …./KH -THPL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Phúc Lương, ngày 04 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời,

Kết quả việc thực hiện tháng an toàn giao thông năm 2021

 

          Thực hiện Công văn số 2120/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;

Căn cứ công văn số 672/CV-PGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2021. Về việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích:

.- Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19

- Các hoạt động của Tuần lễ HƯHTSĐ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

- Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội;  đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập trong nhà trường

1.2. Yêu cầu:

- Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh và sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

3. Thời gian tổ chức

Tuần lễ HƯHTSĐ năm 2021 từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021; Lễ khai mạc: 7h00 ngày 04/10/2020 (thứ 2)(thời gian tổ chức khoảng 30 phút

.3. Nội dung thực

 Trường TH Phúc Lương .Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của nhà trường, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber...) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại nhà trường; tổ chức tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ HƯHTSĐ

3.1. CBGVNV Tuyên truyền tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” tới học sinh và phụ huynh thông qua các trang mạng Facebook, Zalo ,...

          3.2. Sắp xếp sách trưng bày sách tại sân khấu sáng ngày 04/10/2021

3.3. Phát động phong trào xây dựng “ Tủ sách lớp học” với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”. .(Kết thúc vào ngày 10/10 để tổng hợp báo cáo).

   3.4. Hoạt động viết vẽ cảm nhận qua việc đọc sách. Các lớp dành thời gian cho học sinh viết, vẽ cảm nhận vào các tiết học tùy theo TKB của lớp mình. (Kết thúc vào ngày 10/10 để tổng hợp báo cáo).

  3.5. Tuyên truyền sách Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời sáng thứ 2 ngày 04/10/2021.

         Trên đây là kế hoạch Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 của thư viện trường TH Phúc Lương mong các đồng chí CB,GV,NV, học sinh hợp tác thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Trường THPL (Phê duyệt)

- CBGV, NV (T/h)

-Lưu: VT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

Đào Thị Hương

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hà Thị Lệ Mỹ

 

 
Tác giả: Đào Thị Hương
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 124
Tháng 12 : 7
Năm 2021 : 33.095